Team Smithfit

Algemene voorwaarden

 

Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een outdoor work out (een Bootcamp), aangeboden en/of verzorgd door T.e.a.m. Smithfit en anderzijds T.e.a.m. Smithfit

 

 1. Een Bootcamp is (i) een Combinatie bootcamp (combinatie van Urban en beginners/basis bootcamps), (ii) een Boksbootcamp, of (iii) Trailruns. De inhoud van iedere Bootcamp – en of deze een Combinatiebootcamp, een Boksbootcamp of een Trailrun betreft – staat op de website van T.e.a.m. Smithfit.

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op elke Strippenkaart, elk Abonnement die/dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een Bootcamp/Trailrun.

 

 1. Zowel door aanschaf van een Strippenkaart of Abonnement, alsook door deelname aan een Bootcamp verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.

 

 1. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Bootcamp geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

 

 1. T.e.a.m. Smithfit kan deze Algemene Voorwaarden Bootcamp van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van T.e.a.m. Smithfit. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Bootcamp verstrekt.

 

 1. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Bootcamp (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op

 

grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het T.e.a.m. Smithfit toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels nietige of vernietigde bepaling).

 

 1. OVEREENKOMST

 

 1. Een overeenkomst tussen T.e.a.m. Smithfit en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer. Tijdens de registratie ontvangt een Deelnemer een inlognaam en wachtwoord voor het registratiesysteem van Eversports voor T.e.a.m. Smithfit.

 

 

 1. Voor T.e.a.m. Smithfit ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

 

 1. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan in overleg met T.e.a.m. Smithfit. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

 

 1. Een overeenkomst tussen T.e.a.m. Smithfit en een Deelnemer bestaat uit:

 

(i)   een Strippenkaart,  dat bestaat uit:

 

(a.)Een 10-strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op 10 willekeurige lessen. Er zijn geen lessen of lesvormen uitgesloten.

 

(b.)Een 20-strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op 20 willekeurige lessen. Er zijn geen lessen of lesvormen uitgesloten.

 

 

(c.)Een losse strip, die in een bepaalde periode recht geeft op 1 losse les. Er zijn geen lessen of leesvormen uitgesloten.

 

(ii)  een Abonnement, dat bestaat uit:

 

(a) een Abonnement 1x per week, dat in een bepaalde periode één keer per kalenderweek recht geeft op deelname aan alle, door T.e.a.m. Smithfit aan geboden Bootcamps of Trailruns

 

Of

 

(b) een Abonnement 2x per week, dat in een bepaalde periode recht geeft op twee keer per kalenderweek deelname aan alle, door T.e.a.m. Smithfit aangeboden Bootcamps of Trailruns

 

Of

 

(c) een Abonnement onbeperkt, dat in een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte deelname aan alle, door T.e.a.m. Smithfit aangeboden Bootcamps of Trailruns

 

Of

 

(iii) een Studenten-abonnement, dat in een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte deelname aan alle, door T.e.a.m. Smithfit aangeboden Bootcamps en Trailruns. Voorwaarde: registratie via Studentlink

 

 1. een Deelnemer kan een Abonnement te allen tijde vervangen door een hoger Abonnement (1x per week naar 2x per week of 1x per week en 2x per week naar Onbeperkt), maar altijd per de 1e van de opvolgende maand. Een Abonnement vervangen door een lager Abonnement (van 2x per week naar 1x per week, en van Onbeperkt naar 1x of 2x per week) kan ook alleen tegen het einde van de looptijd van het betreffende Abonnement.

 

 

 1. ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN

 

 1. Een Strippenkaart of Abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

 1. Een Strippenkaart is een jaar geldig. Een Abonnement is een maand geldig. De individuele geldigheid is vermeld in het account van een Deelnemer in het registratiesysteem van Eversports van T.e.a.m. Smithfit. Als een Strippenkaart of Abonnement is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Bootcamp/Trailrun.

 

 1. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Strippenkaart of Abonnement worden opgeschort. T.e.a.m. Smithfit heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

 

 

 1. Als een Deelnemer een Abonnement heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldige Strippenkaart, wordt eerst het aanwezige tegoed op de Strippenkaart verbruikt, voordat het Abonnement ingaat.

 

 1.     Als een Deelnemer een (nieuw) (maand)Abonnement (het Tweede Abonnement) heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldig (maand)Abonnement (het Eerste Abonnement), wordt:

 

(i)   eerst het Eerste (maand)Abonnement uitgediend, voordat het Tweede (maand)Abonnement ingaat.

 

 1. Indien er bij een nieuw afgesloten abonnement sprake is van een actieperiode waarbij een lid gratis merchandise ontvangt, kan dit lid tot één maand na aankoop van het abonnement aanspraak maken op deze

 

merchandise. Merchandise wordt afgehandeld door een derde partij waarbij de persoonsgegevens eenmalig worden gebruikt voor het versturen van de merchandise. Retourneren en ruilen is niet mogelijk. De Merchandise is niet inwisselbaar tegen contant geld. 

 

 1. Een Strippenkaart loopt automatisch af en wordt niet stilzwijgend verlengd.

 

 1. Een Abonnement heeft een geldigheid van een (1) maand. Na afloop hiervan, wordt het Abonnement automatisch verlengd in een maandelijks opzegbaar abonnement met de daarbijbehorende actuele tarieven. 

 

 1. Alle Abonnementen worden maandelijks automatisch verlengd en zijn maandelijks opzegbaar.

 

 1. PRIJZEN EN BETALING

 

 1. Tenzij anders overeengekomen dienen

 

betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van T.e.a.m. Smithfit.

 

 1. Een Strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.

 

 1.      Een Abonnement kan worden betaald via een maandelijkse automatische afschrijving.

 

Bij vooraf ineens betaling brengt T.e.a.m. Smithfit geen extra kosten in rekening.

 

Bij een maandelijkse automatische afschrijving betaalt een Deelnemer de eerste maand via iDeal. Hierna incasseert T.e.a.m. Smithfit automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het Abonnement.

 

 1. Een Abonnement wordt – met uitzondering van de eerste maand die direct bij het afsluiten ervan wordt betaald –

 

maandelijks rond de 28e dag automatisch van de bankrekening van een Deelnemer afgeschreven.

 

 1. T.e.a.m. Smithfit heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

 

 1. ANNULERING ABONNEMENT

 

 1. Een Deelnemer kan een Abonnement alleen schriftelijk en in zijn geheel annuleren vóór de maand is gestart. T.e.a.m. Smithfit bevestigt de annulering schriftelijk.

 

 1. De kosten voor een Deelnemer zijn voor annuleren:

– voorafgaand aan de opstartmaand: kosteloos;

– tijdens de opstartmaand; volledige bedrag

 

 1. ONTBINDING

 

 1.  De Deelnemer kan een overeenkomst met T.e.a.m. Smithfit schriftelijk ontbinden met een opzegtermijn van één volledige kalendermaand en de rest van de lopende maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.

 

 1.    Op de Deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.

 

 1.      Na ontbinding is het te allen tijde weer mogelijk om lid worden, maar kunt u binnen een periode van 3 (3) maanden na originele startdatum géén gebruik maken van eventuele acties.

 

 

 1. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP

 

 1. Een Deelnemer dient zich voorafgaand

 

aan een Bootcamp aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Bootcamp.

 

 1. Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk 30 minuten voor aanvang van een Bootcamp nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een Strippenkaart een (1) strip in rekening gebracht, en in het geval van een Abonnement is de les ook vooir eigen rekening.

 

 1. T.e.a.m. Smithfit is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van T.e.a.m. Smithfit

 

 1.      T.e.a.m. Smithfit heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training

 

of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.

 

 1. Buitengewone omstandigheden leveren voor T.e.a.m. Smithfit altijd overmacht op en ontheffen T.e.a.m. Smithfit van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is T.e.a.m. Smithfit ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

 

 1. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. T.e.a.m. Smithfit is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Bootcamp door gevaarlijke weersomstandigheden.

 

 1. Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Bootcamp daardoor wordt bemoeilijkt,

 

kan deze door T.e.a.m. Smithfit van de Bootcamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

 

 1. Deelname aan een Bootcamp geschiedt op eigen risico.

 

 1. T.e.a.m. Smithfit, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Bootcamp.

 

 1. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van T.e.a.m. Smithfit, haar medewerkers en trainers, is T.e.a.m. Smithfit niet aansprakelijk.

 

 1. T.e.a.m. Smithfit is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten

 

gevolge van, een Bootcamp. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

 

 1. T.e.a.m. Smithfit is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Bootcamp. Een Bootcamp is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Bootcamp. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.

 

 1. T.e.a.m. Smithfit behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp.

 

 1. T.e.a.m. Smithfit is verzekerd voor

 

schade van een Deelnemer ten gevolge van de deelname aan een Bootcamp.

 

 1. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

 

 1. T.e.a.m. Smithfit respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

 

 1. T.e.a.m. Smithfit gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal T.e.a.m. Smithfit deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.

 

 1. T.e.a.m. Smithfit zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de

 

overeenkomst.

 

 1. De werknemers van T.e.a.m. Smithfit en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.

 

 1. De verstrekte informatie op de website www.teamsmithfit.nlis uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

 

 1.     Niets van de website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming

 

van T.e.a.m. Smithfit.

 

 1. De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring Bootcamp.

 

 1. KLACHTEN

 

 1. Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van T.e.a.m. Smithfit zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij T.e.a.m. Smithfit te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij T.e.a.m. Smithfit (Amerstraat 65, +(31) 6 11163615) onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.

 

 1. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

 

 1. T.e.a.m. Smithfit beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien T.e.a.m. Smithfit verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

 

 1. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 sub c van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.

 

 1. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 

 1. Van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door T.e.a.m. Smithfit.

 

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

 

 

 1. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Arnhem.